top of page

ulice.

Posláním Spolku Ulice Plzeň je poskytovat sociální a zdravotní služby osobám ohroženým závislostí a poskytujícím komerční sexuální služby. Podílet se na poskytování odborného a legislativního rámce definování těchto služeb a na vzdělávací a výzkumné činnosti v danném oboru. Tímto způsobem chránit veřejné zdraví.

Spolek Ulice Plzeň provozuje tři základní programy:

Terénní program Ulice - terciární prevence drogových závislostí a prostituce

Substituční centrum Plzeň - léčba opiátových závislostí

AMT S-Komplex - adiktologický multidisciplinární tým

Všechny služby Spolku Ulice Plzeň jsou poskytovány bez ohledu na pohlaví, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, státní příslušnost, právní či společenské postavení a socioekonomické možnosti žadatele o službu.

Jsou veřejně přístupné a poskytované bez zbytečných odkladů.

Jednání se zájemcem o službu může proběhnout s uživatelem jakékoliv návykové látky, vždy jsme schopni provést zhodnocení stavu klienta a potřebnosti služby. Nespadá-li žadatel do naší cílové skupiny, odkazujeme jej do zařízení odpovídající jeho potřebám.

Spolek Ulice Plzeň při poskytování služeb dodržuje následující zásady: 

bezplatnost, zachování důstojnosti, individuální přístup, aktivizační přístup, místní i časovou dostupnost, anonymitu, nízkoprahovost, rovný přístup a odbornost.

jsme členy asociací.

ulice.
 • Facebook Social Icon

Asociace poskytuje adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním. Asociace vznikla v roce 1995 a dnes sdružuje 20 klíčových organizací zabývajících se prevencí a léčbou závislostí v České republice.

 • Facebook Social Icon

je největší profesní organizací sdružující poskytovatele sociálních služeb v České republice. Je nezávislým spolkem právnických a fyzických osob poskytujících sociální služby.

terén.

Posláním Terénního programu Ulice je provádění terénní sociální práce u osob závislých na nelegálních návykových látkách a v oblasti pouliční, klubové a privátní prostituce. Tyto osoby podporujeme ve snižování rizik jejich způsobu života a tím přispíváme i k ochraně veřejného zdraví. Nabízenou službu provozujeme anonymně a bezplatně v Plzni, Rokycanech, v Klatovech a v Přešticích.

Okamžitá kapacita služby je nastavena na 2 klienty.

Adresa programu

Korandova 14, Plzeň 301 00

Druh sociální služby

Terénní program

Please reload

Forma poskytování služby

Terénní

Číslo registrace sociální služby

4919629

Please reload

Vedoucí programu

Kristýna Karpíšková

Kontakt na vedoucího

T: 725 705 073

M: kristyna@ulice-plzen.com

Please reload

Telefonní spojení

Terén Plzeň: 720 587 053

Terén Regiony: 720 996 290

Certifikát RVKPP

Číslo: 503/2016

Platnost: 27.10.2020

Please reload

teren.

cílová skupina

cíle

rozpis terénu
 
kontakty

služby terénního programu

A jejich zásady

substituce.

substituce.

Posláním Substitučního centra Plzeň je poskytování substituční léčby a podpora klientů škodlivě užívajících nebo závislých na opioidech, aby aktivně řešili problémy spojené se závislostí a tím zlepšovali kvalitu (nejen) svého života.

Činnost Substitučního centra Plzeň vychází ze dvou základních principů. Z principu Public Health - ochrana veřejného zdraví, a z principu Harm Reduction - snižování rizik.

Program Substitučního centra Plzeň se skládá ze dvou služeb, ZDRAVOTNÍ a SOCIÁLNÍ. Tyto služby jsou navzájem propojené a jako celek zabezpečují projektovou náplň programu.

Adresa programu

Korandova 14, Plzeň 301 00

Druh sociální služby

Odborné sociální poradenstí

Please reload

Forma poskytování služby

Ambulantní

Číslo registrace sociální služby

9929786

Please reload

Vedoucí programu

Mgr. Markéta Ackrmannová

Kontakt na vedoucího

T: 725 178 656

M: marketa@ulice-plzen.com

Please reload

Telefonní spojení

725 178 646

373 395 593

Certifikát RVKPP

Číslo: 419/2015

Platnost: 9. 2. 2019

Please reload

vstup do programu.

Nejprve je potřeba objednat se na vstupní pohovor se sociální pracovnicí, který trvá cca 1 hodinu. Buď telefonicky anebo osobně v centru substituční terapie.

t: 725 178 656, 725 178 646

a: Korandova 14, Plzeň (škoda 4. brána)

Sociální pracovnice předá zájemci o službu žádanky na krevní vyšetření k jeho praktickému lékaři a na interní kliniku FN Plzeň Lochotín a objedná jej k lékaři Substitučního centra Plzeň ke komplexnímu psychiatrickému vyšetření. Součástí tohoto vyšetření, které trvá cca 1 hodinu, toxikologické testy a dechová zkouška na alkohol.

O přijetí žadatele o službu do programu rozhoduje lékař. Bez výsledků krevních vyšetření nemůže být předepsána substituční látka.

V případě nepřijetí žadatele o službu do programu je žadatel odkázán do vhodnějšího zařízení odpovídajícího jeho stavu a potřebám.

SUBSTITUCE

služby zdravotní

SUBSTITUCE

služby sociální

amt s-komplex

amt s-komplex.

Adiktologický multidisciplinární tým (AMT) poskytuje komplexní zdravotně sociální služby pro osoby trpící závislostí a jejich blízké (rodina, partner apod.).

AMT zajišťuje služby psychiatrické, psychologické, adiktologické a sociální ve formě individuálního poradenství, psychoterapie, skupinové práce a terapie a psychiatrické lékařské péče.

 

Služby jsou poskytovány bezplatně, jak ambulantně, tak v přirozeném prostředí klienta.

Poskytujeme/nabízíme:

Sociální služby jsou poskytovány jako služba Odborného sociálního poradenství (oblast rozvoje osobnosti, trestněprávní problematika, dluhy, dávky státní sociální podpory, uplatnění na trhu práce, bydlení apod.).

 

Zdravotní služby, které zahrnují psychiatrickou, psychologickou a adiktologickou péči včetně péče psychiatrických sester.

Další aktivity

 • pohotovostní služba

 • skupina “Zdravý životní styl a jóga”

 • otevřená motivační skupina

       - každý čtvrtek 10:30 - 12:00, zvonek AMT

       - pro cílovou skupinu AMT viz níže (od 18 let)

       - kapacita 12 osob

       - lze přijít bez objednání 

   

Naše služby jsou poskytovány osobám, které:

 •  užívají návykové látky včetně alkoholu, tzn.:

        - rizikoví uživatelé nebo závislí

        - klienti s opakovanými relapsy

        - klienti ve fázi recidivy

 •  mají problém s gamblingem nebo jiným závislostním chováním

 •  jsou rodinnými příslušníky či blízkými osobami závislých

 •  jsou starší 18 let

Provozní doba:

 

 • pondělí až pátek od 8:00 do 16:30h - vždy je však potřeba se předem telefonicky či e-mailem objednat na konkrétní čas

 • v akutních případech se službu snažíme poskytnout bezodkladně

 

Kontakty pro objednání: 

Illustrated White Cats

NÁŠ

TÝM

Mgr. Jakub Havlíček

sociální pracovník, vedoucí AMT

Mgr. Aneta Dolejšová

adiktoložka

Mgr. Markéta Ackrmannová

adiktoložka

MUDr. Světlana Levorová

lékařka - psychiatr

MUDr. Markéta Soukupová

lékařka - psychiatr

Mgr. Vlasta Matějková

klinická psycholožka

Mgr. Kateřina Pudilová

sociální pracovnice

Bc. Ondřej Dvořák

pracovník v sociálních službách

Mgr. Monika Mačasová

sociální pracovnice

Program podpory nových služeb v oblasti péče poskytované adiktologickým multidisciplinárním týmem je součástí projektu  „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“ CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217

divadlo.

Od roku 2003 pořádáme z pravidla v plzeňském divadle Dialog každý rok dvoudenní divadelní festival Den s Ulicí. Se svými představeními zde účinkují klienti terapeutických komunit pro drogově závislé. Diváky jsou studenti SŠ a SOU. 

Herci z každé komunity vystoupí vždy 2x, v poledne a odpoledne, přičemž smotné představení bývá v průměru půlhodinové. 

Nejdůležitější část akce však přichází až když se v hledišti rozsvítí světla. Herci se odmaskují, představí se a jsou připraveni odpovídat divákům na otázky ze svého drogového života. Otevřeně hovoří o sobě, o své rodině, o ztrátách, které utrpěli, ale i tom, co jim droga dala.

Herci s diváky vedou dialog na konkrétní témata, která diváky přímo zajímají. Směr a délka dialogu je omezena pouze zájmem diváků, případně výdrží herců. Tento dialog je tím hlavním, co chce Den s Ulicí přinášet. Prevnce užívání drog u nejrizikovějších skupin mládeže kontaktní a přitom bezpečnou formou.

Kontaktní osobou pro koordinaci Dne s Ulicí je Jakub Havlíček

jakub.havlicek@ulice-plzen.com

divadlo.

zapoj se.

Dobrovolnictví a stáže

koordinátorka pro terénní program: Kristýna Karpíšková, email: kristyna@ulice-plzen.com

zapojse.

kontakty.

MARTIN PARULA

ředitel

KRISTÝNA KARPÍŠKOVÁ

vedoucí TP

M: kristyna@ulice-plzen.com

T: 725 705 073

MARKÉTA ACKRMANNOVÁ

vedoucí SL, adiktolog

M: marketa@ulice-plzen.com

T: 725 178 656

KUBA HAVLÍČEK

vedoucí s-komplex amt

KUBA HAVLÍČEK

projektový manažer

ONDRA DVOŘÁK

prac. v soc. sl. TP

M: ondrej.dvorak@ulice-plzen.com

T: 725 879 167

VÁCLAV STEHLÍK

lékař psychiatr

VĚRKA POULOVÁ

admin

M: vera.poulova@gmil.com

T: 777 622 901

KATEŘINA JANNOVÁ

 soc. prac. TP

MARKÉTA RYŠLAVÁ

zdr. sestra, soc. pr. SL

KAČKA TICHÁ

soc. prac. TP

MAJKA PAŘILOVÁ

zdr. sestra SL

TADEÁŠ PŘIBIL

prac. v soc. sl. TP

PAVLÍNA VAŇKÁTOVÁ

zdr. sestra SL

JARKA CIFROVÁ

další odb. prac. TP
na mateřské dovolené

MARTINA SVOBODOVÁ

zdr. sestra SL

kontakty
podporuj.
bottom of page