top of page

práva a povinnosti.

1

Klient má právo na využití všech poskytovaných služeb terénního programu, je plně informován o formě, obsahu, délce a pravidlech poskytovaných služeb.

2

Klient má právo na rovný přístup ke službám bez ohledu na své osobní, sociální, ekonomické či kulturní charakteristiky (pohlaví, rasa, národnost, původ, barva pleti, politická příslušnost, sexuální orientace, stav, náboženství, identita, věk, duševní či fyzické postižení, zdravotní stav, předešlá kriminální činnost nebo veřejné postavení).

Kdo si může stěžovat

Stížnost může podat klient programu, ale i osoby jemu blízské, zástupce klienta, či jakýkoliv občan.

Stížnost může přijmout kterýkoliv pracovník Spolku Ulice Plzeň.

Pokud klient využije k podání stížnosti zástupce, bude jej muset k zastupování v této věci písemně zmocnit. Zástupce může být jako osoba fyzická, tak i právnická. 

Klient má při podání stížnosti právo na tlumočníka, kterého zprostředkuje Spolek Ulice Plzeň.

Jak se stížnost vyřizuje

Stížnost na pracovníka řeší vedoucí programu. Stížnost na vedoucího řeší ředitel spolku. Stížnost na ředitele řeší členská schůze - viz organizační struktura.

Stížnost se vyřizuje neprodleně. Nejzazší lhůta je 30 dní. V případě nemožnosti vyřídit stížnost ve stanovené lhůtě je stěžovatel informován, proč se tak stalo a je stanovena lhůta nová, neljdelší však 30 dní.

Předání výsledku stížnosti

Způsob předání výsledku stížnosti se dohaduje indiviuálně pře předání stížnosti spolku. Při anonymí stížnosti bude výsledek vyvěšen na nástěnce v kanceláři daného programu a na webových stránkách v sekci aktuality.

Možnost odvolání

Nejvyšším orgánem spolku, ke kterému se lze odvolat, je členská schůze. Dále je možnost se odvolat ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, veřejnému ochránci práv (ombudsman), Českému helsinskému výboru, Občanské poradně. Svých práv se lze domáhat také u rejstříkového Krajského soudu v Plzni.

Please reload

bottom of page