top of page

služby.

Jednotlivé služby, činnosti, se v konrétních případech prolínají a sociální pracovnice je vhodnou formou kombinuje vzhledem k aktuálním potřebám klienta.

základní sociální poradenství

sociální poradenství

pomoc při vyřizování sociálních dávek různého typu, poradenství v oblasti pracovně právní problematiky (orientace v pracovních smlouvách, povinnosti zaměstnavatelů apod.), evidence na úřadu práce, podpory v nezaměstnanosti, pracovní rehabilitace, pomoc při hledání zaměstnání apod.

dluhové poradenství

orientace v dluhové problematice, podpora a pomoc při řešení zadluženosti, podpora finanční gramotnosti

pomoc při řešení bytové problematiky

právní poradenství v souvislosti s trestním řízením

odvolání, žádosti o substituční léčbu ve VT

poradenství či pomoc při sepisování žádostí či odvolání

poradenství při využití nabídky dalších služeb v regionu

sociální služby, právník, zdravotnická zařízení, vzdělávání apod.

pomoc a podpora při jednání s institucemi

prevence relapsu

rodinné poradenství

poradenství v oblasti sociálních vztahů

edukace

motivace a podpora v rozvoji vlastních kompetencí a schopností klientů

Please reload

zásady služeb.

Bezplatnost

Nechceme po klientech za službu žádnou úplatu, služby jsou hrazeny z veřejných zdrojů, z dotací

Zachování důstojnosti

Respektujeme volbu uživatelů, o klientech nemluvíme hanlivě, nestigmatizujeme

Individuální přístup

Přistupujeme ke každému klientovi s ohledem na jeho vlastní potřeby a jeho momentální stav, respektujeme zakázku klienta ve vztahu ke službě, i když se neshoduje s představou pracovníka

Aktivizační přístup

Klienty vedeme k samostatnosti, motivujeme ke změně chování, zplnomocňujeme je

Dostupnost místní a časová

Služba je dostupná v dobu, která je dostupná pro všechny uživatele, i ty pracující, konzultace lze domluvit individuálně

Rovný přístup

Přistupujeme ke všem klientům stejně bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského vyznání, politické příslušnosti, způsobu života

Odbornost

Zaměstnanci splňují požadovaná vzdělání, každý zaměstnanec má povinnost dodržovat plán vzdělávání na kalendářní rok dle standardů programu

Please reload

bottom of page