top of page

možnosti stížností.

Na co si stěžovat

Uživatelé si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování služeb, aniž by tím byli jakýmkoliv způsobem ohroženi. Včetně případu, kdy se stížnost ukáže jako neopodstatněná.

Jak si stěžovat

Stížnost můžete podat ústně, písemně (dopis či kniha stížností), telefonicky, emailem. Stížnost můžete podat anonymně. V takovém případě bude výsledek vyvěšen na nástěnce v kanceláři daného programu a na webových stránkách v sekci aktuality.

Kdo si může stěžovat

Stížnost může podat klient programu, ale i osoby jemu blízké, zástupce klienta, či jakýkoliv občan.

Stížnost může přijmout kterýkoliv pracovník Spolku Ulice Plzeň.

Pokud klient využije k podání stížnosti zástupce, bude jej muset k zastupování v této věci písemně zmocnit. Zástupce může být jako osoba fyzická, tak i právnická. 

Klient má při podání stížnosti právo na tlumočníka, kterého zprostředkuje Spolek Ulice Plzeň.

Jak se stížnost vyřizuje

Stížnost na pracovníka řeší vedoucí programu. Stížnost na vedoucího řeší ředitel spolku. Stížnost na ředitele řeší členská schůze - viz organizační struktura.

Stížnost se vyřizuje neprodleně. Nejzazší lhůta je 30 dní. V případě nemožnosti vyřídit stížnost ve stanovené lhůtě je stěžovatel informován, proč se tak stalo a je stanovena lhůta nová, nejdelší však 30 dní.

Předání výsledku stížnosti

Způsob předání výsledku stížnosti se dohaduje indiviuálně při předání stížnosti spolku. Při anonymí stížnosti bude výsledek vyvěšen na nástěnce v kanceláři daného programu a na webových stránkách v sekci aktuality.

Možnost odvolání

Nejvyšším orgánem spolku, ke kterému se lze odvolat, je členská schůze. Dále je možnost se odvolat ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, veřejnému ochránci práv (ombudsman), Českému helsinskému výboru, Občanské poradně. Svých práv se lze domáhat také u rejstříkového Krajského soudu v Plzni.

Please reload

Krajský úřad Plzeňského kraje

Škroupova 18

Plzeň 306 13

T: 377 195 169

DS: zzjbr3p

Český helsinský výbor

Štefánikova 21

Praha 5, 150 00

T: 257 221 142

Ombudsman

Údolní 39

Brno 602 00

T: 542 542 888

DS: jz5adky

Občanská poradna

Koterovská 41

Plzeň 326 00

T: 377 456 468

Krajský soud v Plzni

Veleslavínova 21/40

Plzeň 301 00

T: 377 868 888

DS: yaraba4

Please reload

bottom of page