top of page

cílová skupina.

Terénní program Ulice poskytuje své služby osobám ve věkovemém rozmezí 16 - 64 let. Do cílové skupiny také náleží lidé, kteří již dovršili 15. rok života, ale

 zatím jim nebylo  16.

hlavní cílová skupina.

OSOBY OHROŽENÉ ZÁVISLOSTÍ NEBO ZÁVISLÉ NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH

U těchto osob se soustředíme především na problémové uživatele drog, tzn. injekční uživatele drog, dlouhodobé či pravidelné uživatele opiátů a/nebo drog amfetaminového typu. 

 

Mezi osoby ohrožené závislostí z našeho pohledu náleží osoby blízké osobám závislým na návykových látkách. Je to z toho důvodu, že jsou ohrožené jednak vznikem závislosti, ale i zdravotně, sociálně i finančně. 

 

V regionálních městech, kde bývá z pravidla nedostatek adiktologických služeb, pracujeme i s lidmi užívajícími konopné drogy a dále s lidmi s problémovým užíváním alkoholu.  

OSOBY KOMERČNĚ ZNEUŽÍVANÉ A OSOBY POHYBUJÍCÍ SE V SEXBYZNYSU

Protože v ČR neexistuje platná právní definice tohoto pojmu, museli jsme si jej vymezit sami. Pojmem komerční zneužívání rozumíme:

Zneužití tísně či omylu osoby, zneužití bezmoci či závislosti, zneužití moci, vykořisťování či použití nátlaku vůči osobě.

bottom of page