top of page

cíle.

VYHLEDÁVAT A KONTAKTOVAT CÍLOVOU SKUPINU

Vyhledávat a kontaktovat cílovou skupinu a v případě zakázek překračujících poslání spolku odkazovat do sítě sociálních a zdravotních služeb.

ZLEPŠIT ČI ZACHOVAT ZDRAVOTNÍ STAV KLIENTA

Minimalizovat negativní důsledky užívání drog a provozování prostituce jak u klientů služby, tak ve společnosti, prostřednictvím služeb harm reduction.

Předcházet, monitorovat a snižovat výskyt hepatitid typu B, C, syfilisu, HIV.

Snížit počet úmrtí a zdravotních komplikací v souvislosti s patologickým způsobem života uživatelů služby.

Poskytovat informace o bezpečnějším užívání návykových látek a o snižování rizik sexuálního chování.

Motivovat klienty ke změně směrem od rizikového chování a k udržení pozitivní změny.

Zvýšit informovanost klientů o účincích drog.

Poskytovat služby v souladu s legislativním rámcem a vnitřními předpisy.

ZLEPŠIT ČI ZACHOVAT SOCIÁLNÍ SITUACI KLIENTA

Zvýšit orientaci klienta v síti sociálních služeb, pomoci mu při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Předcházet kriminalitě páchané jak na klientech, tak klienty.

Motivovat klienty k řešení jejich sociální situace a zprostředkování kontaktu s společenským prostředím.

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Eliminovat výskyt pohozeného injekčního materiálu v lokalitách terénního programu.

Monitorovat vývoj drogové a prostituční scény.

bottom of page